П Р О Г Р А М А     М И Н И М У М

 

   

КАКВО ПРЕДСТОИ? КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

 

Това не е утопия ! Не е илюзия ! Това е повече от 30 години опит в САЩ, Канада, България, Китай. Тези изследвания доказаха безкрайните възможности на свободната квантова енергия. Вече имаме регистриран патент за полезен модел и заявка за патент - Система за генериране на квантова енергия. В ход е и разработката  на други патенти:

 1. Кавитационен генератор за топлина със свръхплътна гореща квантова плазмосфера.
 2. Електрическа енергия с линеен квантов генератор.
 3. Електрическа енергия с ротационен квантов генератор.
 4. Квантов корабен двигател.
 5. Обезсоляване на морска вода и почистване на промишлено замърсени води.
 6. и др.

 

Разработката на квантови генератори може да се прилага в промишлеността, бита, селското стопанство. Това изисква участието на много екипи специалисти, организиране на производствени мощности и финансова помощ за тези проекти.

Обръщаме се към всички компании и инвестиционни сдружения , с които съвместно да започнем разработването и внедряването на тези проекти.

Готови сме да предоставим целия опит и знание за организация на производственото внедряване (включително патентоване и интелектуален опит) за ефективното разработване на прототипи и внедряването им в промишлеността и бита.

Ние не натрапваме нашите разработки. Ние не отричаме работата на държавите за приложение на новите енергийни източници, като проблем и задача за бъдещето. Те ще служат на човечеството, те ще създадат предпоставки за нови открития, нови приложения в нашия живот и нашето съществуване. Но за сега  те са в такъв стадий, че за да се получат приложими резултати, се изисква много време , огромни инвестиции при  все още неясни крайни резултати (става въпрос за студения и горещия ядрен синтез). А други от тях представляват особена опасност като производство, транспорт и съхранение – (напр. водородните източници).

Затова ние предлагайки технологии, свързани със свободната квантова енергия от плазмосфери, като неизчерпаем източник на безопасна енергия искаме да спестим огромни усилия на човечеството. Нашите разработки позволяват бързо внедряване и приложение във всички области на енергетиката, индустрията и бита.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

 

   ЕНЕРГИЯТА вече стана не само национален проблем, но и глобален. Предлагат се различни варианти, системи и източници на енергийни източници, за да се избегне наближаващата критична точка  ОТ ПРЕДСТОЯЩАТА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА. Ние, българите разполагаме с интелектуален и технологичен ресурс, да предложим решение и възможност за излизане от това критично състояние, и да станeм енергийно независими.

   Предлагаме и молиме да ни се осигури възможност да конструираме и разработим прототипи на квантови генератори за произвеждане на топлинна и електрическа енергии, без да се използват  фосилните  енергийни източници. Те ще могат да преобразуват захранващата ги електрическа енергия в топлинна, кинетична и електрическа енергии  с   OVER UNITY от порядъка на 8 - 10 и повече, т.е. например при влагане на 1 квт електрическа мощност, ние с прилагането на тези генератори ще можем да получаваме 8 – 10  и повече киловата топлинна и кинетична  мощности. Това ще бъде екологично чиста, безопасна и лесно управляема енергия.

   По този начин, последователно и постепенно ще можем да подменяме природните горива- въглища, нефт и природен газ с квантови енергийни мощности.

   Имаме техническа готовност   за изработване  и изпитание на прототип на квантов инсинератор за очистване въглеродните диоксиди. Такива  квантови инсинератори ще могат да бъдат монтирани във въглищните термични централи, отделящи въглеродни диоксиди в края на димоходите, и няма да излизат  от комините респективно няма да замърсяват околната среда. Освен това те ще могат  да произвеждат и  допълнителна топлинна и електрическа енергии, с което ще увеличат мощностите на енергийните блокове.

   За да докажем всички тези възможности се нуждаем от начална, неголяма помощ от държавата за да направим няколко малки прототипа за доказване на тяхната ефективност.

 1. Един прототип  с параметри – захранваща 180 квт електическа мощност, който ще може да произведе топлинна мощност от порядъка на 1100 до 2100 квт.Такъв генератор ще може да осигури топлина за водогреен котел от типа на 2000 гкалории , който разходва 110 л. нафта на час, и захранва един голям  жилищен блок (над 120 апартамента) с отопление и топла вода за битови нужди.
 2. Един прототип на кинетичен квантов генератор за производство на ел. енергия с турбина на Тесла. Този генератор ако се захранва с      10    квт. ел. мощност  ще произвежда      150 - 200     квт ел. мощност. При небостъргача  на АРТЕКС (“Златен век”) , при необходима мощност от 2 Мегавата  - входната енергия на такъв квантов генератор ще бъде между 130 и 150 Киловата – (при пълно натоварване).
 3. Един прототип на квантов инсинератор за очистване на въглеродните диоксиди от димните газиве на въглищните централи. За този прототип подготвяме предложение за патентоване, като използваме три руски патента. Руските патенти са разработени на базата на изследвания върху кълбовидната мълния под ръководството на  д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев в Канада. Нашето предложение ще бъде преработено в  по ефективен вариант. 

Всички наши усилия в последните 5-6 години да намерим желаещ частен инвеститор се оказаха  безплодни. Предлаганите „многобройни” стимулиращи европейски програми не ни даваха такава възможност заради изискванията си. Ние сме физически лица, пенсионери, а и хората работили по тези проекти в САЩ, Канада, Китай и Бълтария, са работили като физически лица. Ние не търсим лични облаги, нито бързо забогатяване нито да се доказваме и да правим лична кариера. Искаме да го правим за държавата, искаме България да бъде богата и независима държава. Този проект е за хората, за човечеството.

Ние определено считаме, че такъв национален и глобален проект, изисква не само подкрепата на държавата, но и държавно участие.

            За да осъществим тази програма минимум за доказване възможностите на кълбовидната мълния, като източник на свободна квантова енергия, се нуждаем от:

 • Осигуряване на подходящо помещение, оборудвано с подходящи машини и инструменти, както и помещения за техническа работа. За такъв мащабен проект, ще бъде необходимо да се създаде изпитателен и изследователски център. Многобройните и дългогодишни изследвания и експерименти, доказаха, че възможностите на този вид енергия са далеч по големи и високи, от тези получени до сега, с приложение във всички области на промишлеността, транспорта в бита;
 • Събиране на малък екип от специалисти за разработване на техническата документация, както и няколко квалифицирани работника:
 • Осигуряване на постоянно финансиране. За тези три прототипа ще бъдат необходими ориентировъчно между 2,5 и 3 млн лв.

С тези разработки и доказване на възможностите на квантовите генератори, ние ще можем да развием НОВА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА  И ПЕЧЕЛИВША ИНДУСТРИЯ, която паралелно ще развие и други съпътстващи производства. Ще създаде работни места и поминък в редица райони на нашата страна. Ще се създаде възможност за реализация на младите хора завършили своето образование у нас или в чужбина, да останат в България и да престанат да обикалят света „немили- недраги”.

 Ще се наложи да се правят програми за обучение и квалификация на кадри за тази нова иновантивна ИНДУСТРИЯ.Това ще бъде високо технологична и актуална  ИНДУСТРИЯ.

 

С уважение:  инж. Георги Георгиев

                        инж. Евгени Беев

 

Те са за ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО! 

 

 

Защо трябва да подменим природните енергийни ресурси?

   

З А Щ О   Т Р Я Б В А   Д А   П О Д М Е Н И М   

П Р И Р О Д Н И Т Е    Е Н Е Р Г И Й Н И    Р Е С У Р С И ?

 

О Т Г О В О Р: „З А    Д А   Н Е    Б Ъ Д Е    Е Н Е Р Г И Я Т А    

И З Т О Ч Н И К    Н А     В Л И Я Н И Е“ !

Думи на Джо Байдън – кандидат за президент на САЩ, казани по повод наложените санкции от САЩ , Европа да ползва природен газ от Русия, и да се спре руското влияние, а да се ползва американски шистов газ и да се утвърди американското влияние. ЕНЕРГИЯ И ПОЛИТИКА?

От десетилетия човечеството полага усилия да замени изкопаемите природни енергийни ресурси с други източници на енергия. Изкопаемите енергийни източници не са неограничени, те ще свършат;  те разрушават  земята, замърсяват околната среда с отделянето на вредни емисии, а някои са радиоактивни с фатални последици. Не е маловажен факт, че   тяхното приложение изисква дълги и скъпо струващи процеси за добиване и транспортиране, сложни и скъпо струващи  стопанства за тяхната подготовка при използването им. Друг основен проблем за обществото е, че повечето са в частни ръце и то в едни от най големите финансови структури, ползват се за политически цели с концентрацията на огромни финансови средства и влияят на разделението на обществото.

Възобновяемите енергийни източници също показаха редица недостатъци. Зависят от природата, не са постоянни, което пречи на потреблението, недостатъчни мощности да решават регионални проблеми и не са съвсем безвредни за околната среда. 

Ядрената енергетика е открита преди повече от 100 години, а  широкото и приложение се намери през последните 60-70 години на миналия век. В момента тя задоволява по-малко от 50% от потреблението на електрическа енергия. Атомните бомби над Хирошима в Япония, авариите в Чернобил и Фукушима, показаха, че въпреки приложените защитни средства при експлоатация, авариите са възможни, а последствията от тях са трагични за хората. Съхранението на отработеното ядрено гориво е световен проблем за момента и крие опасности.

Термоядреният синтез е друг възможен източник на енергия. В момента енергийното общество разчита на него като на бъдещ енергиен източник. Очаква се до края на 2025 година да завърши изграждането на термоядрения реактор в Кадараш, Южна Франция и да започнат изпитания. Предполага се, че  чак след 10-15 години ще може да се каже за неговото приложение и използване. Сега не можем с точност да правим заключения за предимства и недостатъци. Но и във всички досега споменати енергийни източници, проблемите са големите инвестиции, скъпата получена енергия, сложните системи за пренасяне на електрическата енергия, замърсяването, вредните емисии, радиоактивно облъчване, огромната монополизация на този бизнес и използването му за политически цели. За този проект засега са заделени 20 млрд. евро, за построяването на реактора и изпитанията с него. За сега все още има неизвестни.

Съществуват други природни източници на енергия, като възможност да бъдат използвани и прилагани в нашия живот. Различните видове мълнии, приливите и отливите на моретата и океаните, усъвършенстването използването на слънчевата и вятърна енергии и много други подобни.

            Всички тези източници са природни, създадени от природата, те поддържат равновесието и съществуването на флората и фауната, на климата и са гаранция за нашето оцеляване и съществуване. И най важното, те не са неизчерпаеми.

Единственото правилно решение за излизане от това застрашително и фатално положение, застрашаващо нашето съществуване на планетата Земя, е да се правят НЕЗАВИСИМИ ОТ ПРИРОДАТА ИЗКУСТВЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. Изкуствени, като се разработят методи и съоръжения, имитиращи някои природни източници или явления или да се открият и разработят нови технологични изкуствени енергийни източници.        

Изкуственото получаване на кълбовидната мълния като източник на енергия, би бил подходящ източник. Отдавна феномена кълбовидна мълния в природата е карал учените да градят различни теории за появяването и, за нейните свойства и възможностите и как да бъде приложима в стопанския ни и битов живот. Получаването и опити за получаване на кълбовидна мълния в лабораторни условия е започнало още през 1904 година от Никола Тесла в Колорадо Спрингс САЩ. По късно през 50-те години на миналия век Съветския учен академик Пьотър Капица е получил кълбовидна мълния. Списъкът е дълъг, кълбовидна мълния се е получавала, но нейните възможности, свойства и качества не са напълно и категорично изяснени. Трудно може да се обясни в този сайт  причините поради които все още този енергиен източник не е намерил приложение.

Дългогодишните изследвания, опити и замервания в  САЩ, Канада, Русия, Китай, България, от д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев, работили в тези страни, можем ОТГОВОРНО да твърдим, че може веднага да се пристъпи към конкретни прототипи на квантови енергийни генератори за конкретни обекти и за конкретни цели.

В този сайт са събрани и показани теоретичните и практични разработки за природния феномен кълбовидна мълния и нейните възможности, както на двамата български изследователи, така и на други занимавали се в това направление.

            За изкуствените енергийни източници трябва да се знае, че основния показател по който трябва да се определя неговата ефективност не е К.П.Д. (коефициент на полезно действие), не е “перпетуммобиле”, както някои биха го сравнили,  а OVER UNITY ( съотношение между вкараната и получената енергия). Това съотношение трябва да бъде по-голямо от единица, за да има освен екологичен и икономически ефект. Първите показатели показваха съотношение между 1,8 до 5,0 и 8,0, което е приемливо но все още недостатъчно за масово приложение.

Последните измервания на прототипите произведени у нас в България, теоретично показват възможно съотношение в големи граници, клонящо към безкрайност.

    Енергията от тези “изкуствени енергийни източници“ може да се получава и възбужда по различни способи, може да се управлява и контролира, безопасна е ; не отделя никакви вредни емисии или лъчения. Единствено в зоната на появяването си излъчва ултравиолетови лъчения, които остават там и могат да бъдат изолирани. Другото важно предимство е, че тази енергия е постоянна, и колкото да я отнемаме от „източника“ и, тя запазва своите параметри. Ако трябва да получаваме топлина с определени градуси, ние можем да ги получаваме, поддържаме, регулираме контролираме. Същото е и когато искаме да получим кинетична енергия. Тези видове енергии могат да се превръщат в електрическа  или чрез съществуващите съоръжения или чрез новоконструирани.   При правилно манипулиране, енергията която може да се получи във вид на топлина достигаща десетки хиляди градуса по целзий;  или хиляди атмосфери налягане при кинетичен вариант. Този „изкуствен енергиен източник“ можем наименуваме „ПЛАЗМОСФЕРА“.  Тази топлина или   налягане, ние можем да ги насочваме към всеки действащ потребител. Подмяната на горивните стопанства на Термичните и Атомни централи, на газотурбинните установки, е най важната за момента задача. Това е проблем не само за България и Европа, това е най важният проблем за целия свят. Паралелно с това може да се пристъпи към  конструиране и изпитание на „изкуствени енергийни генератори“- „ПЛАЗМОСФЕРИ“ за малки и средни мощности, които да задоволяват индивидуални и малки локални потребители.  С това приложение, ще можем да използваме наличните електроцентрали още за един дълъг период, без гориво, без никакви вредни емисии. Получаването на електрическа енергия директно от този тип генератори е напълно възможно и може да се реализира в близко време. Такива огромни инвестиции за изграждане на електрически централи, няма да бъдат необходими, а скъпо струващите електропреносни мрежи и системи в бъдеще могат да отпаднат. Вярно е, че огромните инвестиции за експерименти, за изграждане на такива обекти дават възможност на големите корпорации да получават огромни поръчки, шепа хора да забогатяват, да получават власт,  влияние и контролиране на света, но за сметка на останалото 99% от човечеството. Крайно време и много от учените физици, енергетици да престанат да подкрепят конвенционалните идеи и разработки действащи и властващи от векове, а да започнат да се включват и приспособяват към новите технологии и иновации. Да започнат да приемат теоретичните и експериментални разработки на д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев, да ги усъвършенстват и съвместно да излезем от закостенелите теории, в повечето случаи които не служат за прогреса, за доброто на човечеството, а по скоро обслужват корпоративни интереси. „Там където свършва съмнението, свършва науката“, „Когато теорията съвпада с експеримента, това не е откритие, а затваряне“- думи на великия руски учен Пьотър Капица. 

  Никола Тесла е казал: „ Най лошият монопол са патентите“

РЕСТАРТЪТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ С ЕНЕРГИЯТА – ДВИГАТЕЛ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ПРОГРЕСА!

ЕНЕРГИЯТА ЩЕ ПРЕСТАНЕ ДА БЪДЕ СРЕДСТВО ЗА ПОЛИТИЧЕСКО ВЛИЯНИЕ, И ЩЕ ПРИНАДЛЕЖИ И СЛУЖИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!

                                                         Написал инж. Георги Георгиев        www.george-georgiev.net

Концепция на бъдещия Консорциум

Концепция за приложение на квантовата енергия

Проект.

Доктор, инж. Кирил Борисов Чуканов, учен и експериментатор, в своя предизвикателен и многообещаващ труд- “FINAL  QUANTUM  REVELATION – GENERAL  THEORY  OF WORLD  ORGANIZATION”, e разработил теоретично и доказал експериментално феноменът на кълбовидната мълния. Той доказва огромните възможности на кълбовидната мълния като източник на неизчерпаема енергия, която, при нейното изкуствено получаване и овладяване, може да замени всички традиционно използвани енергийни източници- твърди, течни газообразни горива, както и екологично опасната за здравето на хората, от облъчването при използването на атомна енергия. Освен това, тази енергия  не може да причинява никакви замърсявания на околната среда, един от най големите проблеми на обществото ни.

От досегашните дългогодишни изследвания и експерименти на д-р инж. Чуканов в САЩ, Канада, Китай и в България, в сътрудничество и съвместната работа с инж. Евгени Беев, от получените резултати доказват, че кълбовидната мълния и освобождаването на квантовата енергия, могат да бъдат внедрени и приложени в различните области на промишлеността, и да заменят всички природни източници на горива и енергия. Могат да бъдат използвани  съществуващите машини, инсталации, агрегати, енергийни централи, ползващи природните  горива, като бъдат заменени горивните им устройства, с новите квантови генератори, използващи кълбовидната мълния и квантова енергия.

 Известни са гениалните идеи, открития, експерименти и разработки на великия  експериментатор, учен и откривател Никола Тесла, поставили нов технологичен период в развитието на човечеството. Д-р инж. Кирил Чуканов, в своите научни и експериментални разработки обосновава огромните възможности на кълбовидната мълния, и със съвместната работа на инж. Евгени Беев,  доказват възможността за широкото внедряване на този нов енергиен източник в различните области на промишлеността, бита и икономиката. Тези разработки и лабораторните експерименти, провеждани в няколко страни- САЩ, Канада, Китай и Р. България доказват възможностите на кълбовидната мълния и използването на освободената квантова енергия. Идеите, експериментите на Никола Тесла, продължени от д-р инж. Кирил Чуканов и инж. Евгени Беев,  ни дават възможността за широко приложение на квантовата, евтина, усвоена и безопасна и най важното не замърсяваща околната среда, чиста енергия, във всички области на промишлеността, където са използва природно гориво.    

 Откритието и получаването на „Браун газ” от българина Илия Велков, е един не по малко важен и приложим източник на енергия. Възможностите на „Браун газа” са широки и може да се използва като източник на топлина, като газ за изгаряне на различни вредни отпадъци без остатък и отделяне на замърсители на околното среда, както и в машиностроенето при извършване на определени операции.  

 На базата на тези експерименти и разработки, биха могли да намерят приложение и да бъдат внедрени в следните направления:

     Подмяна на конвенционалните природни горивни източници на  различните видове промишлени нагревателни и термично обработващи пещи, както и в различните металургични процеси, при получаването на метали и метални сплави, с генератори за свободна енергия

   Подмяна на конвенционалните природни горивни източници  на Термичните и Атомни централи, с генератори за свободна енергия на съществуващите централи. Това ще доведе до пълно очистване на вредните емисии, отпадане на скъпите природни горива и лесно обслужване, както и значително поевтиняване на произвежданата електрическа енергия;

  Подмяна на конвенционалните природни горива на  газовите турбини, с квантовите генератори за получаване на топлинна и кинетична енергия.Ще  се използват съществуващите разработки на газовите турбини, комбинираните  с парни котли утилизатори за промишлени и битови нужди. Този вид електрически централи са удобни за експлоатация и покриване на върховите товари на енергийните системи, но не са ефективни, тъй като около 50% от получената електрическа енергия, отива за захранване на въздушните компресори, както и отделянето на вредни емисии, макар и по малко. Идеята е да се конструира и разработи нова горивна камера на базата използването на кълбовидната мълния като източник на топлина. На следващ етап, ще се предприеме разработка на нов тип генератор за свободна енергия осигуряващ топлина и налягане и отпадане на компресорите.

   Предстои  разработване на  малки, средни и големи квантови генератори за производство на топлина и налягани, ще отпаднат тежките и скъпо струващи централни отоплителни системи. Всяко домакинство, жилищен блок или комплекс, производствено предприятие, болнични и други заведения ще могат да се отопляват и битово обслужват с малки отоплителни квантови  генератори, които ще използват нищожно количество електрическа енергия, процесите ще бъдат програмирани и автоматизирани, и много важно и необходимо, ще бъдат напълно екологично чисти. Това не е научна фантастика, а съвсем близка реалност. За да може да се стигне до тази реалност, първоначално трябва да се започне с реконструкцията на съществуващите термични и атомни електроцентрали, като се заменят съществуващите горивни системи и инсталации с квантови горивни системи и инсталации. За всяка действаща електрическа централа ще се прави индивидуален проект, с цел максимално използване на съществуващите съоръжения и инсталации, които да работят до края на своя гаранционен период.

   Идеята на Никола Тесла, за свободно пренасяне на електрическата енергия, и ползването и безопасно и безплатно по цялото земно кълбо, е фантастика, но постепенно и поетапно е възможна.       

  Приложение в транспорта- пътен, въздушен, железопътен, воден. В близък план е възможно разработване на нов квантов генератор за налягане за водния транспорт, като се използва реактивната сила на генератора за задвижване, съчетано с турбина на Тесла за задоволяване битовите нужди на водното превозно средство- електрическа и топлина енергия. Ще бъде необходим обикновен акумулатор за първоначално пускане, и който ще се зарежда от собствения си квантов генератор .

  В автомобилния транспорт, „Браун газа” може да се приложи, както като смесител на горивото, с цел намаляване на разхода, така също и за почистване на двигателите от остатъчни нагари. Резултатите са много обещаващи.

  Приложението на квантовите и „Браун газ“ генератори, ще бъде предмет на допълнителни разработки, изпитания за да се получи оптималния ефект за решаване на източника на горива, и замяната му с конвенционалните природни източници, и постигане на напълно премахване на вредните емисии.

 Приложението на квантовите генератори за високо налягане могат да намерят приложение в промишлеността, като заменят скъпите машини за високо налягане, кат в инсталациите за пречистване на замърсени и морски води и получаване на чисти води за поливане, промишлени и питейни нужди.

           Какви нови производства ще трябва да се организират в България, за изпълнението на тази концепция:

 • Производство на различни съдове и изделия от кварц, като един от основните компонента при производствата на квантовите генератори;
 • Производство на свръхмощни кондензатори с примерни данни 150 000 A  35KV  160 микрофарада.
 • Производство на различни елементи и електро уреди, необходими за производството но новите квантови горивни устройства. Тука можем да се кооперираме с водещи фирми , които имат развита производствена структура за такива елементи.
 • Производство на магнетрони с различни мощности в кооперация с водещи производители.
 • В България ще трябва да бъде изграден изследователски и експериментален център.
 • Ще трябва да се организира подготовката и съставянето на нова нормативна уредба, за производство, узаконяване на новите продукти, както и всички условия за безопасна и сигурна работа.
 • Създаване на нови специалности в средно техническите училища и Техническите университети

                                                                            Съставил и написал –инж. Георги Георгиев  сайт: www.george-georgiev.net

 

Българската Енергетика

БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

 (Проект)

През периода на развития социализъм, Република България беше страна с една от най стабилните енергосистеми в областта на производството, пренасянето и експлоатацията на електрическата енергия, както и с високо квалифицирани кадри. При изграждането на нова енергийна мощност, АЕЦ „Белене“ беше предвидена да осигури електрическа енергия за по нататъшното развитие на индустриалните отрасли,съгласно разработена и приета национална програма за индустриално развитие на България. След „демократичните процеси“ се премина към ликвидиране на цели индустриални отрасли и спиране на енергийни мощности. АЕЦ „Белене“ остана в дневния ред на всички правителства на прехода, но този проект вече 30 години се използва единствено като източник на огромни парични суми за присвояване от сменящите се „демократични“ правителства и присъединили се псевдоенергийни специалисти, които единствено разработваха програми за присвояване на пари, под ръководството на правителствата. Изграждането на такава мощност продължава да се обсъжда, без да има цялостна програма за устойчиво развитие на България, програма за какви потребители, за каква промишленост ще бъдат необходими тези мощности .

 На Република България, на този етап на плачевното състоянието на нашата промишленост, не и трябват новите мощности на АЕЦ „Белене“.  Първата задача на бъдещото правителство е да   разработи програма за стабилизиране на съществуващите енергийни обекти, да пусне спрените такива, да осигури термичните централи, да работят без отделяне на вредни емисии. На България ще трябват  нови енергийни мощности не по рано след 10- 15 години, но при условие за коренна промяна на нашата политическа система. Тъй наречения „демократичен“ преход на всички нас показа пагубната политика на управляващите корумпирани олигарси, всички страдащи от лакомия за забогатяване, и за съжаление с недостатъчна умствена компетентност, да бъдат държавници.

 Досегашните проекти за получаване на електрическа енергия от соларни и вятърни генератора, показаха неефективност, скъпа продукция и недостатъчни мощности – няколко процента в сравнение със съществуващите.

Единствено правилното решение за нашата енергетика е да премине на нов енергиен източник, произвеждащ топлина и налягане с различни параметри, позволяващ подмяната на горивните    инсталации на съществуващите и действащи термични и атомни централи, както и различни стационарни и подвижни агрегати произвеждащи електрическа енергия, топлина и налягане.

 Това се генератори за свободна енергия. Има изработени два типа генератори които произвеждат топлина и налягане. Това са прототипи, без конкретно приложение и които са показали много добри показатели.

 За енергетиката са възможни следните схеми:

 •     СХЕМА С НОВ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК-  ГЕНЕРАТОР ЗА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ, В КОМБИНАЦИЯ С ГАЗОВА ТУРБИНА, КАТО ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА ЗА ПАРНИТЕ КОТЛИ НА ТЕРМИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ – БЕЗ НИКАКВИ ГОРИВА И НУЛЕВИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ.
 • СХЕМА С НОВ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК. ГЕНЕРАТОР ЗА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ, БЕЗ ГАЗОВА ТУРБИНА, КАТО ДИРЕКТЕН ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА, БЕЗ ТРЪРДИ, ТЕЧНИ ИЛИ ГАЗООБРАЗНИ ТОРИВА И БЕЗ ОТДЕЛЯНЕ НА ВРЕДНИ ЕМИСИИ.
 • СТАЦИОНАРНИ ИЛИ ПОДВИЖНИ КВАНТОВИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОИЗВИДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ЗАДОВОЛЯВАЩА ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ГОЛЕМИ КОМПЛЕКСИ.
 • КВАНТОВИ ГЕНЕРАТОРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ВИСОКИ И СВРЪХВИСОКИ НАЛЯГАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ В РАЗЛИЧНИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА.

 Консумацията на захранващата електрическа енергия за получаването на свободна енергия е нищожна и направените замервания и изчисления на тези генератори са показали OVER UNITY с възможности от 2 , 10 , теоретично до безкрайност.  Това е енергия от ВСЕЛЕНАТА, ОТ КОСМОСА, която е вечна, енергия подобна на слънчевата енергия. Едва ли някога СЛЪНЦЕТО ще спре да грее. Това е енергия, осигуряваща съществуването на вселената, на живота на ЗЕМЯТА.

 Ние трябва да овладеем тази енергия и да започнем да я използваме и да спрем добиването на природните енергоресурси и да спрем замърсяването на природата.

 Но преди всичко, бъдещето правителство на Република България, трябва да разработи програма за комплексно и устойчиво развитие на страната, и след това трябва да се прави програма за нови енергийни мощности. Това е приоритет и необходимост за бъдещето на Република България.

 Тези програми трябва широко да се обсъждат и приемат от референдум.

В никакъв случай НЕ ТРЯБВА ДА СЕ КАНЯТ ЧУЖДИ „СПЕЦИАЛИСТИ“ ДА НИ ПРАВЯТ ПРОГРАМИ. Вече 30 години с такава програма унищожавахме създаденото, и България се превърна в най бедната страна в Европа и с най намаляващото население.

 Каква програма за енергетиката трябва да разработи Новото Правителство:

 • ТЕЦ „Варна“ с 1200 мгвт инсталирана мощност да се приведе в действие като се подмени горивната и система, от въглища и се монтират квантови генератори, които ще захранват парните котли с горещ въздух. Разходът на електрическа енергия за пускане и захранване на квантовите генератори ще бъде символична, и ще се получи нулева вредна емисия от изгорели газове. В момента централата е в студен резерв и държавата плаща огромни суми на собственика за поддържане на студения резерв.

          Сумите за плащане на този резерв, да се възстановят от собственика и заедно със следващите заплащания да се отделят в специален фонд за изработване на квантовите генератори и тяхното монтиране в централата.

 

 • Да се пуснат спрените четири блока на АЕЦ  „Козлодуй“, като се използват вторите контури на енергийните блокове с обща мощност 1600 мгвт. За всеки блок ще се монтират квантови генератори които ще захранват парогенераторите с горещ въздух.
 •  Въглищните централи на комплекса „Марица Изток“ подмяната на въглищните горивни инсталации за парните котли с квантови генератори предлагаме да се извърши на два етапа, с оглед да не се спира добиването на въглища и освобождаването на 120 хил. работници и служители:

     Първи етап- изработване на квантови генератори които да бъдат монтирани в близост до изходящите димни газове, които с високата си температура ще изгарят напълно вредните емисии и ще се отделя топъл чист въздух;

   Втори етап – подмяна на въглищните стопанства с квантори генератори. Паралелно с това Новото Правителство трябва да разработи програма за осигуряване работа на освобождаващите се работници и служители.

 •  Постепенна и поетапна подмяна на горивните стопанства на останалите термични инсталации.Трябва да се отделят финансови средства за изработване на такива генератори, като начало на два генератори- единия за топлина, другия за налягане за два конкретни обекта , които ще се изпитат, след което ще се прави програма за широко приложение в промишлеността. Ще трябва да се организират екипи от инженери, технолози, специалисти-основно млади хора. Ще трябва да се договаряме с предприятия за организиране на производството.

 Предлагаме правителството и финансовите институции да създадат инвестиционен фонд, който ще се ръководи по финансовите правила, ще се контролира и ще обслужва изпълнението на програмата за СТАБИЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА.              

      

       

 

Стратегия за развитие на бъдещия Консорциум

Стратегия за  приложението на квантовата енергия

Проект.

   Консорциумът трябва да бъде  структура и организация, от физически лица, компании, фирми и юридически субекти, занимавали се и отдали своите знания, умения, опит и интереси за решаването на кардиналния проблем на нашето съвремие - евтиния, безопасен, незамърсяващ околната среда и неизчерпаем енергиен източник. Консорциумът трябва да бъде регистриран в Република България, с главно седалище и стратегически, научно технически и технологичен център, също в Република България.

   Проектите, които ще изследва, разработва и внедрява консорциума, посочени и описани в концепцията са за човечеството и страните на света. Тези проекти не могат да бъдат приоритет само на една страна, на една държава. Тези проекти не могат да бъдат осъществени от действията на отделни лица, отделни фирми и компании, както и на отделни държави. Необходимо ще бъде включването и организирането на огромен научно-технически ресурс, както и обезпечаването на целеви финансови средства. Необходимо ще бъде, тези проекти да бъдат едни от главните приоритети при разработването на програмите за устойчиво развитие на страните.  

  Основни и задължителни приоритети на консорциума, които трябва да бъдат заложени в правилника, предмета на дейност и задължения, отнасящи се за всички участващи в нея са:

 • Всички издадени патенти да бъдат собственост на консорциума;
 • Всички опитни установки, прототипи и изследователски показатели и резултати, ще бъдат собственост на консорциума. Това ще бъде неговата интелектуална собственост;
 • Интелектуалната собственост не може и не трябва да бъде продавана.Интелектуалната собственост ще бъде предоставяна при взаимно изгодни условия на участниците и страните.
 • Не трябва да се допускат решения в консорциума на инвеститори- физически, или юридически лица, които с предложението си за инвестиции, да претендират, или да се опитват да придобиват права целящи присвояване на управлението, или промяна на концепцията;
 • С всички юридически, или физически лица, проявили интерес и желание за внедряване на разработките на консорциума, в съответствие с приетата концепция за приложението на квантовата енергия, ”Браун газа” и свързаните с тях технологични процеси, ще се  създават смесени  дружества, с точно определен предмет на дейност, с разчетени придобивки за двете страни от продукта, който ще произвежда смесеното дружество. Производството и реализацията на този продукт, ще се решава при взаимно изгодни условия;
 • Консорциумът си запазва правото да произвежда основните компоненти, горивните устройства, инсталации и агрегати, на принципа на овладяването на кълбовидната мълния и освобождаването на свободната квантова енергия, както и Браун газ генераторите. Производството на тези основни елементи ще бъде организирано с предимство в Република България;
 • Консорциумът  трябва да организира производството на необходимите материали, детайли и елементи за комплектуването на всички горивни устройства в Република България, както при договаряне в други страни и утвърдени водещи компании;
 • Всеки краен продукт, който ще се произвежда от смесеното дружество, ще се разработва технически, конструктивно и технологично от съвместни екипи на базата на предварително договорени условия;
 • Крайният продукт ще се произвежда, изпитва и узаконява в компанията производител на продукта и партньор в смесеното дружество. Консорциумът ще доставя, гарантира и узаконява фирмения продукт-горивните квантови устройства;
 • Консорциума ще се финансира от европейски фондове за иновации, от юридическите, или физически лица преки участници в консорциума, от създаваните смесени дружества с водещите фирми за производство на различните продукти съгласно концепцията, както и от различни източници и от участниците в консорциума.
 • За осигуряването на високо квалифицирани кадри ще се подхожда изключително прецизно, като за всяко лице ще се провежда конкурс и тестване. Основен източник на кадри ще бъдат Техническите Университети, Професионалните средни технически училища, като някои от тях ще бъдат привлечени в състава на Консорциума. Ще бъдат предприети контакти и с някои водещи университети от други развити страни, с цел привличане на перспективни студенти, показали необходимите качества. Този проект, тази концепция няма да бъде само за Р. България. Тя трябва да бъде за всички страни, които ще приемат съвместна дейност. Изпълнението на този проект и тази концепция се нуждае от млади специалисти, необременени от старите властващи теории и използването на енергийните природни ресурси. Това е нов вид енергия, която трябва да бъде овладяна и вкарана в промишлеността, бита и в нашия живот. Изпълнението но този проект ще бъде съпроводен със съпротивата на огромни и могъщи икономически и финансови структури, които ще полагат усилия да запазят сегашното статукво.    
 • За успешното развитие на концепцията и стратегията, Консорциумът ще учреди инвестиционен фонд съгласно международните финансови регулации и разпоредби.

И Н В Е С Т И Ц И О Н Е Н        Ф О Н Д

 • Този инвестиционен фонд ще бъде регистриран съгласно нормативните наредби, ще се ръководи от финансови експерти, и ще бъде част от дейността на Консорциума. Регистрацията трябва да бъде на акционерна основа, ще работи с финансови инструменти, както ще търси и осигурява средства от различни програми, вноски от юридически и физически лица, които могат да бъдат членове на консорциума, или само да участват със свои активи, търговия с финансови инструменти. Основната цел на този фонд ще бъде за финансиране на проектите от програмата на консорциума, финансиране на нови технологии и тяхното внедряване, за обучение и подготовка на кадри с различна степен на квалификация, както и за културни и просветни мероприятия. Акционерният принцип и осигуряването на дивиденти, приоритетно ще бъде за развитие и внедряването на проектите от програмата на консорциума. Инвестиционният фонд ще бъде в състава на управлението на консорциума и ще се отчита пред ръководството му. Това ще осигури финансов комфорт на консорциума и възможности за разработване на нови технологии, иновации и инвестиции в социални, учебни и културни мероприятия.

                                             

                                                                                    Site  www.george-georgiev.net                                          

 

 

 

Великото Бедствие

МАХАТМА ГАНДИ

„ЗЕМЯТА ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНО  ДА ЗАДОВОЛИ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА, НО НЕ  И АЛЧНОСТТА И ЕГОИЗМА ИМ”

 

lang

Брояч на посетители

0205845
Днес
Вчера
Тази седмица
Този месец
Предишния месец
Общо
864
297
2354
3882
14998
205845

Полезен модел № 4015